DPASs formål og medlemskriterier

 
Dansk Patologiselskab (DPAS) har til formål at fremme udvikling og forskning indenfor den humane patologiske anatomi og cytologi.

Læger og andre interesserede fagpersoner kan være medlem af DPAS jfr. lovenes §3:
 
Som ordinære medlemmer af selskabet med fuld stemme- og valgret på selskabets generalforsamling kan optages læger med dansk speciallægeanerkendelse i specialet patologisk anatomi og cytologi samt læger, der har påbegyndt videreuddannelsen til dette speciale. Som ekstraordinære medlemmer af selskabet, uden stemme- og valgret og uden adgang til selskabets generalforsamling, kan i øvrigt optages personer med dokumenteret interesse for tilknytning til patologi i bred forstand.
 
Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Send en e-mail til den lægelige sekretær:

 Katrine Stenfeldt Petersen 
 Patologiafdelingen
 Rigshospitalet
 Blegdamsvej 9
 2100 København Ø
 Tlf. 3545 5397
 E-mail: stenfeldt@dadlnet.dk
  
med oplysninger om navn, stilling, arbejdssted og e-mail adresse. For ikke-læger skal der endvidere foreligge en beskrivelse af tilknytningen til patologi.
 
Optagelsen behandles på det efterfølgende bestyrelsesmøde i DPAS. Når medlemskab opnås, tildeles brugernavn og adgangskode til det lukkede medlemsområde på selskabets hjemmeside www.danskpatologi.dk
 
Al medlemsinformation udsendes via hjemmesiden og i form af e-mails til medlemmerne. Ændring i e-mail adresse sendes som e-mail til stenfeldt@dadlnet.dk
Hvis en e-mailadressen er ugyldig, lukkes adgangen til hjemmesidens medlemsområde.
 
Medlemskab af DPAS giver automatisk medlemskab af Dansk Patologiselskab  (i hvis bestyrelse DPAS er repræsenteret).
 
Kontingent opkræves via Lægeforeningen.
 
Udmeldelse af selskabet sker med mindst 3 måneders skriftlig varsel til udløbet af et regnskabsår.
 
DPAS har pr. 1.11.2012: 349 medlemmer.